AMUNDI CZECH REPUBLIC - Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

Představenstvo Pioneer investiční společnosti, a.s. dne 19. 12. 2017 v 17:15 hod. rozhodlo v souladu s ustanovením § 134 a násl. zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů, včetně stanovování aktuálních hodnot podílových listů těchto fondů a jejich zveřejňování, a to:

1. s účinností: od 29. 12. 2017 do 4. 1. 2018 (včetně) pro:

- Pioneer – Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer All-Star Selection, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

(dále jen „Fondy“)


Důvodem pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů je zejména zaměření zaměstnanců společnosti na závěrkové operace spojené s ukončením roku.

Společnost níže blíže specifikuje důvody pro tzv. technickou přestávku:

  1. kontrola účetnictví Fondů ve smyslu přípravy na roční účetní závěrku fondů;

  2. zpracování účetní závěrky a kalkulace fondového kapitálu ke dni 31. 12. 2017, která představuje časově náročný proces především z důvodu důkladné kontroly a rekonciliací položek účetní závěrky. Tato časová náročnost se týká rovněž úkonů činěných ze strany depozitáře;

  3. uzavření účetních knih, provedení fixace portfolií Fondů, kontrola portfolií po provedené fixaci, vytvoření nových počátečních stavů, kontrola nově vytvořených počátečních stavů, přičemž dané úkony rovněž představují časově náročný proces;

  4. v souvislosti s novým účetním obdobím dochází k vytvoření nových číselných dokladových řad, založení nových účtů v účtovém rozvrhu, nastavení nových parametrů a kontrole stávajících parametrů ve výpočtech nezbytných pro kalkulaci fondového kapitálu Fondů v novém období.

  5. za účelem zajištění řádného průběhu fúze sloučením, na základě které dne 1. 1. 2018 dojde ke sloučení zanikající společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. s nástupnickou společností Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dříve Investiční kapitálová společnost KB, a.s.).

Po řádném ukončení všech výše uvedených procesů a činností je možné zahájit činnosti a procesy týkající se nového účetního období a s tím související výpočet kurzů všech fondů.

Posledním dnem, kdy budou přijímány pokyny k nákupu/odkupu podílových listů, které budou vypořádány před pozastavením, bude čtvrtek 28. 12. 2017.

Pokyny přijaté 29. 12. 2017 až 4. 1. 2018 budou vypořádány dne 5. 1. 2018 poslední známou hodnotou před pozastavením, tedy kurzem k 28. 12. 2017.
Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů bude pátek 5. 1. 2018.

Zákaz vydávání nebo odkupování podílových listů fondů se vztahuje I na podílové listy fondů, o jejichž vydání nebo odkoupení podílník požádal (i) před pozastavením vydávání nebo odkupování podílových listů, nedošlo-li u nich ještě k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo (ii) během doby, na kterou bylo vydávání nebo odkupování podílových listů pozastaveno.

Úplné znění zápisu ze zasedání představenstva Pioneer investiční společnosti, a.s. naleznete zde.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili v roce 2017, a přejeme Vám mnoho úspěchů v roce 2018.

Amundi Czech Republic, Praha