Aktualizace VOP a Informací pro zákazníky

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 5. dubna 2018 schválilo představenstvo společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. (dále jen „Společnost“) aktualizované znění Všeobecných obchodních podmínek a Informací pro zákazníky a dále Obchodních podmínek pro obhospodařování a Informací pro zákazníky pro obhospodařování, na jejichž základě Vám Společnost poskytuje investiční službu obhospodařování (individuální portfolio management, produkty Rentiér 3S a U invest). Všechny tyto dokumenty nabydou účinnosti k 1. 5. 2018.

Informace pro zákazníky pro obhospodařování
Informace pro zákazníky pro poskytování investičních služeb týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování
Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování
Obchodní podmínky pro obhospodařování


K této aktualizaci dokumentů Společnost přistoupila především kvůli změně legislativy, a to zejména zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zrušení vyhlášky č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb a platnosti nové vyhlášky č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb a vzhledem I k dalším změnám souvisejícím s Nařízením Komise (EU) 2017/565.

Mezi další změny patří zejména aktualizace údajů v souvislosti s postupnou integrací společností Pioneer do skupiny Amundi; v rámci této integrace došlo zejména k následujícím úpravám všech výše uvedených dokumentů:

Abychom zachytili poslední vývoj legislativy v oblasti daňové a v oblasti AML a mezinárodních sankcí, stejně jako standardy skupiny Amundi, rozšířili jsme také definici Zakázaného investora; Společnost považuje za Zakázané investory klienty, kteří mají bydliště v některé z rizikových zemích či mají jiné vazby na některou z rizikových zemí.

Další změny pak slouží především ke zpřehlednění textace dokumentů.

Klienty, jimž Společnost poskytuje investiční službu obhospodařování, bychom rádi upozornili na doplnění informace uvedené v Článku 5 Obchodních podmínek pro obhospodařování o možném svěření některých činností Společnosti jiné společnosti skupiny Amundi.

„Pokyny k obchodům s Cennými papíry Portfolia a peněžními prostředky na Peněžním účtu jsou Obhospodařovatelem obvykle předávány v rámci skupiny Amundi společnosti Amundi Intermédiation se sídlem 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris, Francie, zapsané v obchodním registru v Paříži pod č. B352020200. Tato společnost je specializována na služby přijímání a předávání pokynů a provádění pokynů s investičními nástroji za nejlepších podmínek a je regulována a dohlížena francouzskými dohledovými orgány. Informační systémy týkající se obchodů s cennými papíry a souvisejících činností, včetně některých kontrolních nástrojů, dodává Amundi IT Services, se sídlem 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris, Francie, zapsaná v obchodním registru v Paříži pod č. C344121686.“

Dále tyto klienty upozorňujeme na změnu ustanovení Článku 6, resp. 6.3 písm. (viii) Informací pro zákazníky pro obhospodařování, kam jsme vložili následující výraznější upozornění pro klienty týkající se úvěrového rizika:
„Obhospodařovatel upozorňuje zákazníka na tu skutečnost, že v souladu s Podmínkami nemá Klient v případě selhání úvěrové instituce, u níž jsou uloženy jeho peněžní prostředky, tj. U instituce vedoucí Klientský účet ve smyslu Podmínek, právo požadovat vydání svých peněžních prostředků od Obhospodařovatele. Klient prohlašuje, že tomuto upozornění beze zbytku porozuměl a výslovně s tím souhlasí.“

S pozdravem,
Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.


Skupina Amundi je největším správcem aktiv v Evropě a jednou z 10 největších investičních společností na světě. Díky spojení s Pioneer Investments v červenci 2017 nyní Amundi spravuje pro své klienty aktiva v hodnotě více než 1,4 bilionu eur prostřednictvím 6 investičních center a působí v 37 zemích.