Homepage    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
21.8.2019 753,77 Kč 0,0411%
Amundi CR - akciový fond
21.8.2019 1,0678 Kč 0,6219%
Amundi CR - obligační plus
21.8.2019 1,2350 Kč 0,0405%
Amundi Fund Solutions - Conservative
21.8.2019 1282,23 Kč 0,1570%
Amundi Fund Solutions - Balanced
21.8.2019 1245,92 Kč 0,1632%
Nastavení...
*

Amundi Funds II - European Equity Target Income

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0701926320,   Číslo fondu: 22200
EUR_D CZK_Hedged_D EUR CZK_Hedged
  Akciový fond

Denní informace k 7.6.2019

Aktuální informace představují denní údaje o fondu - kategorie A, vyplácející dividendu (distribuovanou pololetně), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 48,86 €

Vývoj ceny podílového listu v EUR_D od jeho založeníCílovaná dividenda pro rok 2018 - 6,75 %

Vyplacené dividendy

datum dividenda
28.1.2019 1.9801 €
27.7.2018 1.9801 €
26.1.2018 2.0206 €
26.7.2017 2.0206 €
26.1.2017 2.2269 €
26.7.2016 2.2268 €
29.1.2016 2.4393 €
28.7.2015 2.3076 €
27.1.2015 2.5506 €
28.7.2014 2.3492 €
28.1.2014 2.3352 €
26.7.2013 2.0433 €
28.1.2013 2.2645 €
26.7.2012 1.6705 €

Výkonnost fondu k 7.6.2019

(uváděna v EUR_D)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 23.11.2011 61,83% 6,59%
za posledních 5 let 1,77% 0,35%
za poslední 3 roky 1,45% 0,48%
za poslední 2 roky −8,57% −4,38%
za poslední rok −3,67%  
za posledních 6 měsíců 5,78%  
za poslední 3 měsíce 0,12%  
za poslední 1 měsíc −1,07%  
od začátku roku 8,41%  

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi