Homepage    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

*

Amundi Funds II - Global Equity Target Income

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0830747522,   Číslo fondu: 37800
EUR EUR_D USD_D USD CZK_Hedged_D
  Akciový fond

Denní informace k 7.6.2019

Aktuální informace představují denní údaje o fondu - kategorie A, vyplácející dividendu (distribuovanou čtvrtletně), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 56,95 $

Vývoj ceny podílového listu v USD_D od jeho založeníCílovaná dividenda pro rok 2018 - 7 %

Vyplacené dividendy

datum dividenda
28.1.2019 1.1468 $
26.10.2018 1.147 $
27.7.2018 1.147 $
25.4.2018 1.147 $
26.1.2018 1.0613 $
26.10.2017 1.0614 $
26.7.2017 1.0614 $
25.4.2017 1.0614 $
26.1.2017 1.1307 $
26.10.2016 1.1309 $
26.7.2016 1.1309 $
26.4.2016 1.1309 $
29.1.2016 1.4717 $
27.10.2015 1.2563 $
28.7.2015 1.2563 $
27.4.2015 1.2563 $
27.1.2015 1.7343 $
28.10.2014 1.34876 $
28.7.2014 1.34865 $
25.4.2014 1.3487 $
28.1.2014 1.6674 $
28.10.2013 0.98 $
26.7.2013 1 $
25.4.2013 0.96 $

Výkonnost fondu k 7.6.2019

(uváděna v USD_D)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 6.12.2012 35,80% 4,82%
za posledních 5 let 3,12% 0,62%
za poslední 3 roky 10,77% 3,47%
za poslední 2 roky 2,02% 1,00%
za poslední rok −2,62%  
za posledních 6 měsíců 5,93%  
za poslední 3 měsíce 1,08%  
za poslední 1 měsíc 0,60%  
od začátku roku 8,32%  

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi