Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Amundi

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Společenská odpovědnost


Úvod


Společenská odpovědnost je součástí firemní kultury skupiny Pioneer Investments, která vychází z hodnot, chování a cílů, o jejichž naplnění usilujeme každý den.


Naším posláním je vytvářet pro naše partnery – klienty, zaměstnance, místní komunity a akcionáře – trvale udržitelnou hodnotu.


Věříme, že odpovědné investování a správná podniková praxe pomohou posílit důvěru v trhy, a v konečném důsledku povedou k lepším výnosům pro naše investory.


V rámci celé naší organizace jsme vždy důrazně podporovali zvyšování transparentnosti, odpovědnosti a informovanosti. Toto přesvědčení jen posiluje naši oddanost Zásadám odpovědného investování OSN (UNPRI), které jsme podepsali v březnu 2009.


Jelikož jsme si plně vědomi důležitosti úlohy, kterou jako správci aktiv zastáváme při dlouhodobém zajištění majetku lidí, podporujeme iniciativy, jejichž cílem je řízení společenských a environmentálních rizik, a svoji nabídku produktů jsme obohatili o investiční řešení, která svou podstatou zohledňují etická či udržitelná kritéria.Zásady odpovědného investování OSNSpolečnost Pioneer Investments věří v udržitelný a odpovědný přístup ke správě investic, na jehož základě vytváří pro své klienty hodnotu. V únoru 2009 dále posílila svůj závazek k udržitelnému investování, když podepsala Zásady odpovědného investování, iniciativu OSN, která představuje soubor šesti zásad správné praxe. Tato iniciativa, kterou v dubnu 2006 představil bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan, se skládá ze souboru dobrovolných zásad pro vlastníky aktiv a investiční profesionály. Doposud ji podepsalo více než 1500 finančních institucí, které ke konci března 2015 dohromady spravovaly majetek v hodnotě více než 60 bilionů dolarů.


6 zásad:

  1. Skupina začlení otázky ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a řízení do procesů investiční analýzy a rozhodování

  2. Skupina výše zmíněné otázky začlení do svých vlastnických zásad a praxe

  3. Bude usilovat o zpřístupnění příslušných informací k otázkám ze strany subjektů, do nichž investuje

  4. Skupina bude podporovat přijetí a implementaci Zásad v rámci celého investičního odvětví

  5. V rámci implementace Zásad bude skupina spolupracovat na zvyšování efektivity svých procesů

  6. Skupina bude podávat zprávy o své činnosti a o průběhu implementace Zásad

Společenská odpovědnost Pioneer Investments v ČR

BÝT ODPOVĚDNÍ K DRUHÝM ZNAMENÁ BÝT ODPOVĚDNÍ SAMI K SOBĚ

Sociální odpovědnost firem, neboli Corporate Social Responsibility (CSR), odráží poslání firmy a její vazby se společností v nejširším měřítku. Dnes již společnosti nemohou na trhu obstát bez citlivého pochopení a reagování na sociální prostředí, ve kterém se nacházejí.


V České republice skupina Pioneer Investments dlouhodobě spolupracuje s občanským sdružením Fórum dárců na aktivitách prospěšných nadacím a nadačním fondům. V roce 2006 se stal Pioneer Investments hlavním partnerem 4. celostátní konference nadací a nadačních fondů, na které představili jeho zástupci vhodné investiční řešení pro nadace působící v České republice. Již od roku 2004 skupina podporuje udílení literární Ceny Jaroslava Seiferta Nadace Charty 77. Pioneer Investments každoročně poskytuje finanční dar oceněným laureátům a zaštiťuje pokrytí části nákladů spojených s konáním této kulturně a společensky významné akce.


Pražská kancelář Pioneer Investments přispívá také dobrovolnými pracemi v areálu Kolpingova azylového domu pro matky s dětmi v Bohnicích a uspořádala sbírku věcí, které matky a děti nejvíce potřebují. Dalšími kroky v této spolupráci je poskytnutí vyřazené počítačové techniky a zajištění rekvalifikačních kurzů pro vybrané klientky. „Naším cílem je především pomoci ženám s dětmi, které nejsou schopny řešit svou těžkou situaci vlastními silami a prostředky. Ze zkušenosti víme, že naši zaměstnanci rádi využijí příležitosti setkat se i mimo kancelář, tím spíše, když mohou přispět dobré věci. Společnými aktivitami zaměstnanců mimo pracoviště zároveň přispíváme k upevňování firemní kultury.“ říká Dana Kryńska, ředitelka Marketingu a PR Pioneer Investments ČR.


Další aktivitou Pioneer Investments v roli donátora je podpora vzdělávání mladých lidí. V rámci dlouhodobého projektu Finanční akademie pro děti se skupina zaměřuje na vzdělávání studentů v oblasti financí na základních a středních školách v ČR a na Slovensku. Dalším podporovaným projektem v oblasti vzdělávání jsou každoroční výběrová řízení pro nadané studenty středních škol na získání stipendia pro roční studium na prestižních středních školách ve Velké Británii a v USA. Projekt vznikl pod vedením Nadace Open Society Fund Praha a zahraničních partnerů Headmasters´ and Headmistresses´ Conference (HMC) a American Secondary Schools for International Students and Teachers.


Společnost neopomíná ani enviromentální hlediska svého působení v celospolečenském měřítku. Firma si vybrala za své sídlo budovu FILADELFIE, která se řadí k nejmodernějším administrativním stavbám z hlediska uživatelského komfortu a kvality vnitřního prostředí. Za svůj koncept trvalé udržitelnosti získala prestižní britskou certifikaci BREEAM – zelená budova. Developer stavby, společnost PASSERINVEST GROUP, vytvořil komplex kancelářských prostor, které jsou šetrné jak pro životní prostředí, tak i pro své uživatele.

Společensky odpovědné investování (SRI)


Skupina Pioneer Investments nabízí produkt v oblasti správy majetku, jehož účelem je umožnit investorům vyvážit jejich potřebu maximalizovat výnosy a jejich přání dodržovat etické nebo udržitelné hodnoty: Pioneer Funds Global Ecology. V rámci SRI dále nabízíme 2 lokální produkty: dluhopisový distribuční fond Obbligazionario Euro Corporate Etico (dluhopisový podnikový etický euro fond) v Itálii a fond PIA Ethik Fonds v Rakousku.

V České republice je distribuován podfond Pioneer Funds - Global Ecology.


Pioneer Funds - Global Ecology

Tento Podfond usiluje o zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a s akciemi spojených nástrojů vydaných společnostmi na celém světě, které vyrábějí produkty nebo technologie šetrné k životnímu prostředí nebo které přispívají k rozvoji čistějšího a zdravějšího prostředí. Mezi ně patří společnosti, které podnikají v oblasti kontroly znečištění ovzduší, alternativních zdrojů energie, recyklování, pálení odpadů, úpravy odpadních vod, čištění vody a biotechnologií.

Iniciativy

Skupina Pioneer Investments věnuje své zdroje a odborné znalosti na podporu společenských projektů a podporuje iniciativy a výzkumné aktivity, na kterých se podílí významné osobnosti světa ekonomiky, financí a politiky:


Globální projekt společenské odpovědnosti Pioneer Investments:


Roberto Bazzoni Onlus

Všeobecně se dary soustředí na oblast sociálních služeb a zdravotnictví.

Na celosvětové úrovni podporuje skupina Pioneer Investments charitativní neziskové sdružení Roberto Bazzoni Onlus (RBO), které bylo úředně zapsáno dne 17. března 2000, jako výsledek podpory skupiny manažerů ze dvou společností skupiny UniCredit – Pioneer Investments a UniCredit Banca Mobiliare. Tato organizace byla založena na památku Roberta Bazzoniho, nejstaršího syna Sebastiana Bazzoniho, ředitele skupiny Pioneer Investments. Roberto, specializovaný ortoped, který se účastnil humanitární mise v Kosovu, zemřel při nehodě letadla dne 12. listopadu 1999, cestou do práce v Prištině, společně s dalšími 23 lidmi. Cílem RBO je pokračovat v poslání Roberta Bazzoniho a uctít jeho památku.


RBO poskytuje praktickou společenskou a humanitární podporu pro rozvoj projektů a pro zajištění humanitární pomoci v rozvojových zemích. Působí v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a všeobecné pomoci.

www.robertobazzoni-onlus.com